Liikenneluvat ja traktorikuljetukset

8.5.2012 4:00

Kansanedustaja Ari Torniainen otti yksipuolisesti kantaa (ES 30.4.) valmistelussa olevaan uuteen tavaraliikennelakiin lähinnä maatalousyrittäjien näkökulmasta. Hän ei, kuten eivät muutkaan lainmuutosesityksen vastustajat, tarkastele kuljetustoimintaa maanteiden tavaraliikenteen ja siellä lisääntyvien kokonaisongelmien näkökulmasta.

Kotimaan maanteillä operoivat tavaraliikenneyrittäjät ovat kärsineet jo pitkään kannattavuusongelmista. Ulkomailta tapahtuva epäterve kilpailu sekä laittomuudet, toiminnan kustannusten jatkuva nousu suhteessa kilpailijoihin sekä lisääntyvä harmaa talous ovat maanteillä tapahtuvan kuljetustoiminnan tappolinja.

Traktoreita on Suomessa noin 350 000. Niistä osa ns. liikenneluvan edellyttäviä liikennetraktoreita. Liikennetraktorina pidetään myös tavallista traktoria, jota käytetään tavarankuljetukseen kytkentämassaltaan yli 10 tonnin perävaunulla varustettuna. Traktorien koko on jatkuvasti kasvanut ja yhä useampi traktori on sellainen, että siihen voidaan kytkeä 10 tonnin kokonaispainoinen perävaunu.

Nyt esitettävä lainmuutos on muutos kohti tasapuolisia kuljetusmarkkinoita. Kun kuljetuksista vastaavalla yrittäjällä on tavaraliikennelupa, yrityksen toiminta on valvottua ja viranomaisten helpommin kontrolloitavissa. Tämä ei tarkoita sitä että kaikki traktoreilla tapahtuvat kuljetukset tulisivat luvanvaraisiksi.

Tämän hetkinen luonnos lähtee siitä, että normaalit maa-, metsä-, eläin- ja kalatalouteen liittyvät, elinkeinon harjoittajan toimesta tekemät traktorilla tapahtuvat kuljetukset olisivat lupavaatimuksen ulkopuolella.

Kilpailu kuljetusalalla on vääristynyt ja liikenneturvallisuus heikentynyt. Suurimmat erot liikenneturvallisuuteen ja kustannuksiin syntyvät siitä, että traktoreita ja niiden perävaunuja ei katsasteta eikä niillä ole autoihin verrattavia jarrumääräyksiä. Myös traktoreiden alhaisempi nopeus aiheuttaa vaaratilanteita ja huonontaa liikenteen sujuvuutta.

Traktoreilla ei ole käyttövoimaveroakaan. Maa- ja metsätaloudessa käytettävät traktorit on maatilatalouden kuljetuksissa vapautettu polttoainemaksusta. Polttoainemaksusta annetussa laissa säädetään, että vapautus ei koske korvausta vastaan tapahtuvaa kuljetusta.

Esitettävään lakiin on siis edelleen jäämässä merkittävä määrä lupavaatimusta keventäviä poikkeuksia, joilla huomioidaan maatalousyrittäjien asema.

Erkki Räsänen

liikennelupakouluttaja

Lappeenranta